O4-ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง

คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดชลบุรี ที่ 17/2564 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง(คลิกดูคำสั่ง)

คำสั่งสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง ที่ 16/2567 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง(คลิกดูคำสั่ง)

ผังรายชื่อคณะกรรมการ กต.ตร.สถานีตำรวจ

นาย ธวัชชัย บุญส่ง

ประธานกรรมการ กต.ตร.สภ.พลูตาหลวง

พ.ต.อ.คมสรร คำตุ่นแก้ว

กรรมการ กต.ตร.สภ.พลูตาหลวง

นาง พิกุล โสภา
ปลัดอำเภอสัตหีบ

กรรมการ กต.ตร.สภ.พลูตาหลวง

นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ

กรรมการ กต.ตร.สภ.พลูตาหลวง

นาย อมตะ ใคร่ครวญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง
กรรมการ กต.ตร.สภ.พลูตาหลวง

นาง สุธารัตน์ สนามชัย

กำนันตำบลพลูตาหลวง
กรรมการ กต.ตร.สภ.พลูตาหลวง

น.อ. อำนาจ บุญสินอุดม

นักรังสีการแพทย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กรรมการ กต.ตร.สภ.พลูตาหลวง

นาง พิมลพร คดีธรรม

นักวิชาการสาธารณสุข(ชำนาญการ)
โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
กรรมการ กต.ตร.สภ.พลูตาหลวง

นาย จรูญ ทองไทย

ผู้อำนวยการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
กรรมการ กต.ตร.สภ.พลูตาหลวง

นาย อุดมพล เจริญพร

กรรมการ กต.ตร.สภ.พลูตาหลวง

นาย สำราญ ประดิษฐ์ดี

กรรมการ กต.ตร.สภ.พลูตาหลวง

จ.อ. สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ

กรรมการ กต.ตร.สภ.พลูตาหลวง

น.ส. นริศรา จั่งแจ่มใส 

กรรมการ กต.ตร.สภ.พลูตาหลวง

นาย ทรงพล อ่อนมิ่ง

กรรมการ กต.ตร.สภ.พลูตาหลวง

นาง วิมลวรรณ แสนไพศาล

กรรมการ กต.ตร.สภ.พลูตาหลวง

นาง ณิชชารี สุวรรณ

กรรมการ กต.ตร.สภ.พลูตาหลวง

ด.ต. วิรัตน์ สัตนาโค

กรรมการ กต.ตร.สภ.พลูตาหลวง

บทบาทอำนาจหน้าที่ของ กต.ตร. สถานีตำรวจ

1. รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจาก ก.ต.ช. ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย
2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ให้เป็นไปตามนโยบาย ก.ต.ช.
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ และการบริหารงานตำรวจ
4. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจ ให้เป็นไปตามนโยบาย ก.ต.ช.
5. รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนของประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
6. ให้ข้อมูลข่าวสาร และเสนอปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่
7. ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตำรวจ
8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กต.ตร.สน. มอบหมาย
9. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ก.ต.ช. ทราบ ตามที่ ก.ต.ช. กำหนด
10. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย

ผลการดำเนินงานของ กต.ตร.สภ.พลูตาหลวง