O12-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.67)

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในรูปแบบไฟล์ Excel คลิ๊ก 

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในรูปแบบไฟล์ PDF คลิ๊ก