O14-ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง  คลิ๊ก

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง  คลิ๊ก