O17-ข่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รูปแบบไฟล์ WORD คลิ๊ก

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รูปแบบไฟล์ PDF คลิ๊ก