O23-การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของทางราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง


เดือนตุลาคม 2566

เดือนพฤศจิกายน 2566

เดือนธันวาคม 2566

เดือนมกราคม 2567

เดือนกุมภาพันธ์ 2567

เดือนมีนาคม 2567